Goed geregeld!
Algemene voorwaarden Lang Leven Mama

Lang Leven Mama is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 84249161.

 

Artikel 1: Begrippen
In deze voorwaarden wordt verstaan onder 1.1 Lang Leven Mama: bovengenoemde onderneming die, in uitoefening van haar bedrijf, op eigen naam aan de cursist of aan een cliënt Cursussen, activiteiten en persoonlijke begeleiding aanbiedt.
1.2 Zwangerschapscoach: Geeft begeleiding tijdens zwangerschap, voorbereiding op de bevalling en kraamtijd en begeleid in het fysiek herstellen na de bevalling door het geven van oefeningen, informatie, opdrachten en ontspanning.
1.3 Cursist: zwangere of pas bevallen moeder die Lang Leven Mama in wil schakelen voor een cursus genoemd onder cursusaanbod.
1.4 Overeenkomst/Opdracht: de overeenkomst waarbij Lang Leven Mama zich tegen haar wederpartij verbindt tot het verschaffen van een door haar aangeboden cursus, consult of activiteit.
1.5 Contractperiode: de overeengekomen duur van de Overeenkomst/Opdracht in de vorm van een of meer cursussen, consulten en/of activiteiten

 

Artikel 2: Aangaan van de overeenkomst
2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle Opdrachten en Overeenkomsten die cursist aangaat met Lang Leven Mama.
2.2 Overeenkomst/Opdracht kan aangegaan worden door te reageren op het aanbod van Lang Leven Mama middels mondelinge of schriftelijke afspraken. Mondelinge afspraak is bindend wanneer cursist ook naam, adres, en telefoonnummer van zichzelf evenals naam leeftijd en zwangerschapsduur opgeeft.
2.2.a Mondelinge aanmelding van een cursist welke reeds eerder een cursus heeft gevolgd bij Lang Leven Mama geschiedt door het, op de een na laatste les van de lopende cursus, bevestigen door te willen gaan met een activiteit genoemd onder cursusaanbod.
2.3 Na aanmelding is cursist verplicht het verschuldigde cursusgeld vermeld op de factuur via transactie te voldoen vóór of op de eerste lesdag. Dit kan door middel van overschrijving of via een betaalverzoek verstrekt via whatsapp door Lang Leven Mama.
2.4 In geval van niet tijdige betaling behoudt Lang Leven Mama zich het recht om cursist niet deel te laten nemen aan de cursus.
2.6 De cursist ontvangt na aanmelding bevestiging van betreffende cursus met daarin vermeld de locatie, datum en het tijdstip van de cursus.
2.7 Indien de cursist minderjarig is, is de handtekening van ouder of voogd vereist.

 

Artikel 3: In aanmerking komen voor cursus
3.1 Lang Leven Mama bepaalt wanneer en of een cursist in aanmerking komt voor een bepaalde cursus of cursusdag genoemd onder cursusaanbod.
3.2 Lang Leven Mama bepaalt wanneer er gestart kan worden met de cursus op basis van beschikbaarheid en het voldoen aan de voorwaarden van de desbetreffende cursus.

 

Artikel 4: Annulering van lessen
4.1 Lang Leven Mama bepaalt of er lessen afgelast zullen worden. Lessen die zijn afgelast worden automatisch verschoven. Als je daardoor lessen niet meer kan volgen krijg je het geld per les dat niet meer gevolgd kan worden, terug.
4.2a Cursist dient minimaal 48 uur van tevoren aan te geven wanneer hij/zij niet in staat is bij de les aanwezig te zijn. Er wordt dan gekeken naar een andere mogelijkheid om in diezelfde week bij een andere les om aan te sluiten. Er zal geen restitutie van gemiste lessen plaatsvinden.
4.2b Indien een afmelding geschied ten minste twee weken voor het plaatsvinden van de desbetreffende les die geannuleerd wenst te worden door de cursist kan de cursist deze op basis van beschikbaarheid in de lesgroep ingehaald worden na het einde van de lessenreeks.
4.2c Afwezigheid dient gemeld te worden via rena@langlevenmama.nl.
4.3 Vrijwillig stoppen met de betaalde cursus geeft geen recht op restitutie van lesgeld.
4.3a Restitutie van lesgeld vindt wel plaats wanneer er sprake is van een ziekenhuisopname, miskraam, doktersadvies of ernstige bekkenklachten.

 

Artikel 5: Aansprakelijkheid van Lang Leven Mama
5.1 Lang Leven Mama is niet aansprakelijk voor enigerlei schade, in welke vorm dan ook, tengevolge van niet direct met haar dienstverlening verband houdende zaken.
5.2 Cursist blijft altijd verantwoordelijk voor haar eigen gezondheid zowel fysiek als mentaal. Cursist is altijd vrij om de voorgestelde activiteiten door Lang Leven Mama te weigeren.
5.2 Kennelijke fouten of vergissingen in het aanbod van Lang Leven Mama op internet of andere publicaties binden Lang Leven Mama niet.
5.5 Lang Leven Mama kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het uitblijven van de door de cursist gewenste resultaten.
5.6 Lang Leven Mama gaat zorgvuldig en discreet om met de vertrouwelijke informatie die gedeeld wordt door cursist. Informatie wordt niet zonder toestemming onder persoonlijke titel gedeeld met derden.

 

Artikel 6: Aansprakelijkheid van de cursist/cliënt
6.1 De cursist is aansprakelijk voor alle schade welke door de cursist, door de cursist meegebrachte bezoekers aan personen of goederen worden toegebracht. Dit geldt ook voor schade aan materialen aan de organisatie, haar medewerkers en de locatie dan wel activiteit plaatsvindt.
6.2 De cursist die hinder of last oplevert zodanig dat een goede uitvoering van de cursus of activiteit daardoor in sterke mate wordt bemoeilijkt, of kan worden bemoeilijkt, kan door Lang Leven Mama van (voortzetting) van de cursus of activiteit worden uitgesloten. Alle hieruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de cursist.

 

Artikel 7: Copyright
7.1 Alle door Lang Leven Mama verstrekte schriftelijke materialen vallen onder het copyright van Lang Leven Mama. Deze mogen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Lang Leven Mama worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht.

 

Artikel 8: Geschillen
8.1 Op overeenkomsten gesloten met Lang Leven Mama is Nederlands recht van toepassing. De bevoegde rechter is de rechter die de wet daartoe aanwijst.